و دد

و دد

و برای جهان آتش ، جلوه ای از جنس آتش و تمام این چهار جهان ، جهان های مجازند در مقایسه با جهان های حقیقی زیرا که جهان حقیقی ابدی و ازلی است ولی این چهار جهان مدام در حال تغییرند.

2023-01-28
    الاعشاب
  1. وسط نوشتنم مهمون اومد
  2. (زمخشری )
  3. کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست